Na spletni strani Ministrstva za obrambo so podana priporočila za vse, ki se ukvarjajo z odstranjevanjem posledic nedavne ujme:

- poskrbite za svojo varnost in varnost drugih udeležencev, 
- za delo morate biti ustrezno opremljeni in usposobljeni, 
- pri delu v območju vodotokov je treba spremljati hidrološka opozorila glede povišanega vodostaja vodotokov, 
- deponije odstranjene hlodovine, delov drevnine in sečnih ostankov naj se nahajajo izven območij, ki jih vodotoki poplavljajo, 
- odstranjenega materiala ne odlagajte na brežine vodotokov in ne mečite v struge, 
- očistiti je treba mesta, na katerih zastaja in se nabira plavje (zagotoviti je treba prevodnost svetlih pretočnih odprtin na prepustih in mostovih).

Upoštevati je treba tudi preventivne protierozijske ukrepe v primeru popravil in izdelav gozdnih vlak, zlasti tistih, ki imajo lahko neposredni vpliv na hidrološki režim vodotokov.
(http://www.sos112.si/slo/clanek.php?catid=27&id=6790)

Glede na nedavne izredne vremenske dogodke med 30.1 in 3.2.2014 je Agencija za okolje podala naslednja navodila glede odstranjevanja plavja iz strug: 

Obveščamo javnost, da so interventna dela v zvezi z odstranjevanjem podrte vegetacije s strug najbolj prizadetih vodotokov s strani izvajalca obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda v izvajanju že od prejšnjega tedna. Intervencija se izvaja do nadaljnjega.

Vse službe, ki v teh dneh izvajajajo odstranjevanje in čiščenja podrte in polomljene vegetacije v območju prizadetih cest, cestnih objektov in drugih zemljišč, pozivamo, da se odstranjena drevesa, polomljena debla in vejevje ne odlaga na brežine in oziroma meče v struge vodotokov, ker se s tem dodatno poslabšuje poplavno varnost.

Lastnike oziroma upravljavce javnih cest pozivamo, da čimprej zagotovijo in izvedejo vsa potrebna dela za zagotovitev nemotene prevodnosti svetlih pretočnih odprtin na prepustih in mostovih na katerih se zaradi žledoloma nabira in zastaja plavje. Opozarjamo, da je pričakovati odlaganje plavja in mašitve strug tudi v naslednjih dneh in mesecih.

Pribrežne lastnike obveščamo in jih pozivamo, da je odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih in v strugah vodotokov, odstranjevanje plavja, drugih odvrženih ali opuščenih predmetov, na manjših vodotokih tudi njihova dolžnost. 

Upoštevajo naj se vsa hidrološka opozorila glede povišanih vodostajev in spremljajo lokalne razmere na svojih pribrežnih parcelah ob izvedbi del. Padlo drevje in vejevja po žledolomu naj se odstranujejo v celoti iz profila vodotokov in tudi iz ožjih in širših poplavnih območij.  
(http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/)

 Za izvajanje gospodarskih javne služb na področju urejanja voda so odprte ponudbe za izvajanje javnih služb:

 • obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin,
 • obratovanja, vzdrževanja in spremljanja stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda,
 • izvedba izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in 
 • vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč.

Ponudniki, ki so v roku (15.1.2014) oddali ponudbe na razpis so: 
1.       VGP Novo mesto, d.d. Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
2.       RAFAEL d.o.o., Sevnica, Savska cesta 24, 8290 Sevnica
3.       Vodnogospodarsko podjetje d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj (Sklop 1 in 4)
4.       NIVO EKO d.o.o. Ulica Savinjske čete 17, 3310 Žalec (Sklop 4)
5.       Silva Bračko s.p.  Plintovec 14, 2201 Zgornja Kungota
6.       Hidrotehnik d.d. Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana (dva sklopa)
7.       Drava, Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d., Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj (trije sklopi)
8.       VEKTON d.o.o. Breg 16, 3000 Celje (sklop 1-8)
9.       AGM Nemec d.o.o. , Sedraž 3, 3270 Laško
10.   Mura – VGP, Lipovci 256b, 9231 Beltinci 

Izbor kakovostnega izvajalca javne službe lahko pomembno vpliva na samo kakovost izvajanja javnih služb, ki so ključnega pomena za varstvo pred škodljivim delovanjem voda. Zato bomo z zanimanjem spremljali postopek izbora izvajalcev za posamezna vodna območja.  

 

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

 • IMG_4098p.jpg
 • IMG_4138p.jpg
 • IMG_4203p.jpg
 • IMG_4228p.jpg
 • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
 • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
 • MOL _CZ sektor logistika.jpg
 • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).