Naraščanje voda na širšem območju Barja

je posledica zelo močnega dotoka iz kraških vodonosnikov z zakasnjenim delovanjem, močanega pritiska vode na Barje, ki ga Ljubljanica ne more dovolj hitro odvajati, ker je sama še zelo visoka. Rezultat tega je, da se danes pričakuje še povišanje vodne gladine na Ljubljanskem barju vse dotlej, dokler ne bo Ljubljanica znatno upadla.

Reka Ljubljanica ima trenutno pretok 297 m3/s in zelo počasi upada. Kljub počasnemu upadanju pretoka na reki Ljubljanici, se dviguje gladina podzemne vode zaradi dotoka zalednih voda. Kombinacija vodnega pritiska z globokih arteških vodonosnikov, ki se napaja s Krimško-Mokrskega pogorja na plitvo plast podzemne vode, ki jo napajajo zaledne vode iz Golovca dviguje višino talne vode na območju južne Ljubljane, širšega območja, Galejvice, Rudnika in Črne vasi. Takšno stanje se bo nadaljevalo še preko celega dne, dokler ne bo Ljubljanica občutno upadla in bo zmožna drenirati poplavljeno vodo. 

mag. Robert Kus
Načelnik
Namestnik poveljnika CZ MOL

​ 

Škoda po poplavah.

A

Škodo prijavite vaši zavarovalnici!
Naredite eno kopijo zapisnika zavarovalnice!

 B

Popis škode po postopku Vlade Republike Slovenije
- opis postopka je na tej povezavi: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os1.htm

Popis škode se bo začel po tem ko bo Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o tem. O pričetku popisa škode vas bomo obvestili.
Pri objektih se ne popisuje škode na stanovanjski opremi (omare, bela tehnika, elektronska oprema, peči za centralno ogrevanje …).
Kako bo potekal popis škode:

1. Naznanili boste, da ste imeli poplavljen objekt.  Omogočili bomo naznanitev prek interneta, telefona in prek četrtnih skupnosti. Pri tem boste dali podatke: ime, priimek, naslov poplavljenega objekta, višina vode v cm, vaša telefonska številka.

2. K vam bo prišla popisna komisija v roku do 10 dni od pričetka popisa.

3. Za popisno komisijo pripravite naslednje podatke:

 • tloris objekta z vpisanimi merami vseh poplavljenih prostorov (dolžina, širina, višina),
 • parcelna številka in katastrska občina parcele na kateri je objekt,
 • davčna številka oškodovanca,
 • EMŠO številka oškodovanca,
 • fotografijo (eno ali več).

4. Popisna komisija bo popisane podatke posredovala državni popisni komisiji.

5. Vlada Republike Slovenije bo določila kdo je upravičen do povračila škode in v kakšnem deležu od ocenjene škode.

6. Vlada Republike Slovenije v državnem proračunu zagotovi sredstva in sama  ali prek občine nakaže sredstva upravičencem.
Ocenjujemo, da postopek popisovanja, obdelave podatkov in odločanja o upravičenosti in deleža, po izkušnjah iz prejšnjih nesreč, ne bo krajši od dveh mesecev.

 mag. Robert Kus
Načelnik
Namestnik poveljnika CZ MOL

​ 

Črpanje vode iz objektov se bo nadaljevalo vso noč. Po tem, ko je ob gasilcih iz Ljubljane pomoč nudilo 75 gasilcev z Gorenjske, sedaj v Ljubljani pomaga 150 gasilcev iz SV dela Slovenije.
Jutri se jim bo pridružilo še 250 gasilcev iz drugih krajev Slovenije in 150 vojakov Slovenske vojske.
Jutri bo prebivalcem Mestne občine Ljubljana pomagalo 680 gasilcev in vojakov:
mag. Robert Kus
Načelnik
Namestnik poveljnika CZ MOL

​ 

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

 • IMG_4098p.jpg
 • IMG_4138p.jpg
 • IMG_4203p.jpg
 • IMG_4228p.jpg
 • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
 • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
 • MOL _CZ sektor logistika.jpg
 • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).