Objavljen je javni razpis za izbor koncesionarjev za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda. Javni razpis predstavlja pomemben element pri urejanju voda in zagotavljanju poplavne varnosti, saj bodo na podlagi javnega razpisa izbrani izvajalci javne službe urejanja voda za osem vodnih območij v RS. Rok za oddajo ponudbe je do 23.12.2013. Besedilo javnega razpisa lahko najdete na: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1116

Na Atlasu okolja so objavljene naslednje nove poplavne evidence:

 • karta Območij pomembnega vpliva poplav,
 • integrirana karta poplavne nevarnosti (iKPN Si),
 • integrirana karta razredov poplavne nevarnosti (iKRPN Si),
 • karta poplavnih dogodkov.

Možen je tudi prenos z GEOPORTALA ARSO: http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx

V medresorski obravnavi je dokumenti s katerim se opredeljuje program rabe sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2014 do 2020. Na 75. strani dokumenta "Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020; delovno gradivo 12. september 2013" so v poglavju 2.6.1 (podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam) opredeljeni tudi protipoplavni ukrepi na nekaterih poplavnih območjih. 

Ker so dokument so v obravnavo dobile tudi občine priporočamo, da preverijo ali so ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki so kot prioriteta prepoznani na njihovem območju, opredeljeni v navedenem dokumentu. 

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

 • IMG_4098p.jpg
 • IMG_4138p.jpg
 • IMG_4203p.jpg
 • IMG_4228p.jpg
 • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
 • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
 • MOL _CZ sektor logistika.jpg
 • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).