POPLAVE ZARADI TUJIH VODA

(najbolj pogoste)

poplava tip1
  Reka naraste in prestopi brežine. Npr. reka Sava zaradi obilnih padavin ter
  taljenja snega v gorah naraste in prestopi bregove.
 
POPLAVE ZARADI HUDOURNIŠKIH IZBRUHOV
poplava tip2
  Zaradi intenzivnih padavin se napolnijo hudourniške struge. Voda z veliko
  hitrostjo teče po njih ali izven njih.
 
POPLAVE ZARADI VDORA IZ ZAMAŠENIH KANALIZACIJSKIH SISTEMOV ALI LOMA NA VODOVODU
poplava tip3
  Voda vdre v objekt zaradi zamašenega kanalizacijskega sistema (zamaši se
  zaradi vdora korenin v sistem). Voda vdre v objekt skozi WC školjko.
 
POPLAVE ZARADI ZALEDNIH VODA, KI SE ZBIRAJO IN DOTEKAJO NA URBANO OBMOČJE
poplava tip4
  Zaradi padavin v bližnjem hribovju narastejo mali potočki, ki nato poplavijo
  urbano okolico.
 
POPLAVE ZARADI LASTNIH VODA, KI SE TVORIJO IZ PADLIH PADAVIN NA URBANEM OBMOČJU
poplava tip5
  Zaradi intenzivnih padavin, v mestu voda ne mora odtekati dovolj hitro. V tem
  primeru v podhodih začne zastajati voda.
 

  

 

POPLAVE V LJUBLJANI

Vir besedila: Načrt MOL za zaščito in reševanje ob poplavah 2009 (http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/oddelki/zascita-resevanje-civilna-obramba/nacrti-zascite-in-resevanja/)

Na območju MOL je zaradi poplav ogroženih 7.981 ha površin, največ na jugozahodnem delu občine, kjer poplavljata hudourniški potok Mali Graben in kraška reka Ljubljanica s pritoki. Večje poplavne površine so tudi ob reki Savi v severnem delu MOL ter ob Ljubljanici med Fužinami in Podgradom, v vzhodnem delu MOL.

Hudourniške poplave, ki jih povzročajo hudourniški potoki na domala vseh koncih MOL, so silovite poplave, ki se začno zelo hitro, saj nastanejo takoj po dežju ali pa zaradi intenzivnega taljenja snežne odeje, skoraj sočasno z intenzivnim deževjem na manjših vodozbirnih območjih. Vode hudourniških poplav zelo hitro narastejo in po nekaj urah upadejo. Zanje je značilna velika rušilna moč in erozija v hribovju in gričevju, ter močno nasipanje v ravnini.

image17

Pogosto spremljajo takšne poplave tudi drugi pojavi, predvsem plazenje tal. Na območju MOL so hudourniški vodotoki: Gradaščica oziroma Mali Graben (največji in zato tudi najnevarnejši) ter Glinščica na zahodu občine, Črnušnica in Gameljščica na severu, Bizoviški potok, Gobovšek, Besnica, Graben in Rastučnik na vzhodu ter pritoki z gričevja nad Dolenjsko cesto (Spodnji in Zgornji Galjevec,..) in barjanski pritoki Ljubljanice z obrobnega hribovja (Iška, Želimeljščica…) na jugu občine.

Drugi tip poplav je kraški oziroma t.i. poplave na kraških poljih, kjer vode počasi naraščajo in nato stojijo po več dni ali celo tednov. Poplavna voda se komaj opazno premika, ne erodira in zelo malo odlaga. Škodo dela z zalitjem prometnic, uničenjem korenin v vegetacijski dobi, s poplavljanjem stavb itd. Takšne poplave, le da v manjšem obsegu, se vsako leto večkrat pojavljajo na Ljubljanskem barju, ki ga pogosto poplavi kraška reka Ljubljanica.

Nevarnost poplav predstavljata tudi HE Mavčiče in HE Medvode na reki Savi, ki sicer ležita gorvodno od meja MOL, vendar bi bila v primeru porušitve vodne pregrade, ogrožena naselja, ki leže dolvodno od pregrade (Rajar: Račun vala, ki bi nastal pri porušitvi pregrade Medvode, Vodnogradbeni laboratorij Ljubljana, 1973) in se nahajajo znotraj meja MOL. Izračuni upravljavca kažejo, da bi bil vpliv poplav, zaradi morebitne porušitve vodne pregrade, na območju MOL zanemarljiv in ne bi segel izven običajnih poplavnih območij (Rajar: Račun vala, ki bi nastal pri porušitvi pregrade Medvode, Vodnogradbeni laboratorij Ljubljana, 1973).


​ 

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).