Glede na nedavne izredne vremenske dogodke med 30.1 in 3.2.2014 je Agencija za okolje podala naslednja navodila glede odstranjevanja plavja iz strug: 

Obveščamo javnost, da so interventna dela v zvezi z odstranjevanjem podrte vegetacije s strug najbolj prizadetih vodotokov s strani izvajalca obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda v izvajanju že od prejšnjega tedna. Intervencija se izvaja do nadaljnjega.

Vse službe, ki v teh dneh izvajajajo odstranjevanje in čiščenja podrte in polomljene vegetacije v območju prizadetih cest, cestnih objektov in drugih zemljišč, pozivamo, da se odstranjena drevesa, polomljena debla in vejevje ne odlaga na brežine in oziroma meče v struge vodotokov, ker se s tem dodatno poslabšuje poplavno varnost.

Lastnike oziroma upravljavce javnih cest pozivamo, da čimprej zagotovijo in izvedejo vsa potrebna dela za zagotovitev nemotene prevodnosti svetlih pretočnih odprtin na prepustih in mostovih na katerih se zaradi žledoloma nabira in zastaja plavje. Opozarjamo, da je pričakovati odlaganje plavja in mašitve strug tudi v naslednjih dneh in mesecih.

Pribrežne lastnike obveščamo in jih pozivamo, da je odstranjevanje prekomerne zarasti na bregovih in v strugah vodotokov, odstranjevanje plavja, drugih odvrženih ali opuščenih predmetov, na manjših vodotokih tudi njihova dolžnost. 

Upoštevajo naj se vsa hidrološka opozorila glede povišanih vodostajev in spremljajo lokalne razmere na svojih pribrežnih parcelah ob izvedbi del. Padlo drevje in vejevja po žledolomu naj se odstranujejo v celoti iz profila vodotokov in tudi iz ožjih in širših poplavnih območij.  
(http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/)

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).